Herberg De Hoeve - Anno 1872

De brand van 1870

 

Wat er dan gebeurt wordt het best geschilderd in de brief, die burgemeester C.T. Kolfschoten enige dagen later aan de Commissaris der Konings in Gelderland Schrijft:

 

“Ik heb de eer Uwe Excellentie te berigten dat Vrijdag avond ten ruim 5 ure onder deze gemeente brand is uitgebarsten in de woning van Jan Willemsen timmerman en kastelein in de Hoeven alhier die zich door droogte en aangewakkerd door een fellen wind, zoo spoedig uitbreidde dat ook eene naastgelegene hofstede toebehoorende aan Hendrikus Janssen landbouwer op Bergerden onder Bemmel en bewoond door den tabaksplanter Arend Arends in ligtenlaaijen vlam stond. Tengevolge van droogte en stormwind viel aan geen blusschen te denken en aan de goede houding der brandweer heeft men het te danken, dat mene geene verdere onheilen te betreuren heeft en de omliggende boerderijen en hofsteden gespaard bleven. De brand schijnt ontstaan te zijn door vonken die door den fellen wind uit de schoorsteen op het strooien dak der hofstede van Willemsen vlogen en in een ommeziens tijd het geheele dak in brand zetten. Op kwaadwilligheid rust geen vermoeden. Menschen en vee, uitgenomen een geit, zijn nog kunnen gered worden, doch de beide inboedels, korenvoorraad, stallen en deelgereedschappen zijn evenals de huizingen, geheel vernield. 
  

Na de brand volgt de herbouw van de hofstede en houtzagerij. Er komt een fikse uitbreiding, want terwijl het perceel tot dan toe een oppervlakte had van 4 roeden 60 el, noteert het kadaster in 1872 na de herbouw een oppervlakte van 18 roeden 10 el, inclusief boomgaard en tuin.

Ponderosa

 

Bij vele is "De Hoeve" ook bekent als de Ponderosa. De naam Ponderosa is voor een jaar of 45 terug ontstaan. De toenmalige uitbater Gerrit Schrijver had de plannen om de Deel als tegenhanger van Wampie ook in Huissen gevestigd, te gaan gebruiken. Deze plannen zijn toen niet ten uitvoer gebracht. De naam Ponderosa die uit de populaire serie Bonanza kwam is in de volksmond wel blijven bestaan.

De Opkamer

 

De huidige Opkamer, voorheen Blauwe Kamer genoemd, bestond vroeger uit 2 ruimtes. Het voorste gedeelte was een kruidenierswinkel. Het achterste gedeelte was de woonkamer en de Opkamer diende als slaapkamer.

De Gelagkamer

 

De Gelagkamer is van oudsher al café, waar de aloude sfeer en gezelligheid bewaard is gebleven.

De Deel

 

Deze van oorsprong zijnde Deel werd in 1978 als feestzaal bij De Hoeve betrokken. De karakteristieke uitstraling is hier behouden gebleven.

 

 

Sinds 1 maart 2003 is Erik Lintsen de uitbater van dit etablissement.